Regulamin sklepu internetowego

 1. Postanowienia wstępne

1.1. Sklep internetowy w domenie www.wydawnictwodookolaswiata.pl jest prowadzony przez Wydawnictwo Dookoła Świata Marta Kropidłowska, ul. Modrzejewskiej 6, 99-300 Kutno, NIP 775-207-31-98, REGON 100950359

1.2. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym wydawnictwodookolaswiata.pl;

1.3. Sklep internetowy – platforma sprzedaży Towarów w postaci serwisu internetowego pod nazwą wydawnictwodookolaswiata.pl, dostępna poprzez adres internetowy: www.wydawnictwodookolaswiata.pl  lub inne adresy;

1.4. Umowa – umowa sprzedaży Towaru;

1.5. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży Sklepu internetowego;

1.6. Sprzedawca – Wydawnictwo Dookoła Świata Marta Kropidłowska, ul. Modrzejewskiej 6, 99-300 Kutno, NIP 775-207-31-98, REGON 100950359;

1.7. Klient – osoba, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o założenie Konta w Sklepie internetowym, a także osoba, która nie posiada jeszcze konta w Sklepie, ale jest w trakcie wybierania Towarów lub składania Zamówienia;

1.8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.9. Konto – spersonalizowana funkcjonalność Sklepu internetowego, pozwalająca na identyfikację Klienta, zarządzanie danymi osobowymi i komunikację ze sprzedającym;

1.10. Zamówienie – oferta nabycia Towarów skierowana przez Klienta do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 1. Zawarcie Umowy

2.1. Umowa zostaje zawarta poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę;

2.2. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedawcę poprzez wyświetlenie informacji w ramach Sklepu internetowego, niezwłocznie po złożeniu zamówienia;

2.3. W celu złożenia Zamówienia Klient wybiera Towar wraz z jego ceną, sposób dostawy, sposób płatności oraz wskazuje dane osobowe. Zamówienie może zawierać także inne elementy. Proces składania zamówienia jest realizowany przez Sklep internetowy.

2.4. Klient wskazuje swoje dane osobowe poprzez wypełnienie formularza.

 1. Przedmiot sprzedaży i cena

3.1. Przedmiotem sprzedaży w ramach Sklepu internetowego są Towary;

3.2. Szczegółowe informacje dotyczące Towarów zawarte są w ramach Sklepu internetowego;

3.3. Cena jest określana w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena nie obejmuje kosztów dostawy;

3.4. Koszty dostawy są każdorazowo prezentowane w ramach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta;

3.5. Sprzedawca może dokonywać zmian informacji w ramach Sklepu internetowego, w tym Towarów oraz ich ceny, a także ich opisów, właściwości. Cena oraz inne informacje na temat Towaru są wiążące w momencie składania Zamówienia. Późniejsze zmiany ceny lub innych informacji dotyczących Towaru w ramach Sklepu internetowego nie mają wpływu na złożone Zamówienie.

 1. Sposób płatności

4.1. Zapłata dokonywana jest przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pomocą płatności elektronicznych i kartą płatniczą;

4.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PAYPRO S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87 REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935

4.3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PAYPRO S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87 REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935

4.4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

ING Bank Śląski 64 1050 1461 1000 0090 7671 3537

4.5. Dokonując płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy w tytule przelewu należy wpisać numer Zamówienia podanego w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia;

4.6. Dostawa zakupionego Towaru następuje poprzez dostarczenie przesyłką kurierską.

 1. Cennik dostawy

5.1. Kurierem, przedpłata na konto: 14,00 zł;

5.2. Klient w Zamówieniu wskazuje sposób i szczegóły dostawy;

5.3. Wysyłka Towaru do Klienta następuje po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku braku wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy  w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia Zamówienia, Umowa wygasa.

5.4.  W przypadku wysyłki zagranicznej jej koszt ustalany jest indywidualnie według cennika firmy kurierskiej.

5.5. Towar wysyłamy  ciągu 3 dni roboczych po wpłynięciu środków na konto Sprzedawcy.

 1. Odstąpienie od Umowy

6.1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 6.5, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania Towaru;

6.2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy;

6.3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności z chwilą otrzymania Towaru z powrotem lub dowodu jego odesłania przez Klienta w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

6.4. Klient ma obowiązek zwrotu Towaru niezwłocznie i jeżeli jest to możliwe, w oryginalnym opakowaniu Towaru, jednak nie później niż 14 dni od dnia,  którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem;

6.5. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

 1. Kontakt

7.1. Sprzedawca umożliwia Klientowi kontakt poprzez:

 1. a) e-mail: sklep@wydawnictwodookolaswiata.pl
 2. b) telefon: + 48 606476746

7.2. Kontakt telefoniczny jest możliwy w godzinach i dniach określonych w ramach Sklepu internetowego.

7.3. Sprzedawca kontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail Klienta.

 1. Reklamacje

8.1. Klient może złożyć reklamację Towaru w ramach rękojmi, w szczególności w przypadku niezgodności Towaru z Umową;

8.2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca wymieni Towar wadliwy na wolny od wad;

8.3. Sprzedawca w ciągu 14 dni rozpatrzy wniosek reklamacyjny złożony przez Klienta.

8.4.Koszty dostarczenia reklamowanego Towaru w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ponosi Sprzedawca.

 1. Postanowienia końcowe

9.1. Informacje zawarte w ramach Sklepu internetowego, w szczególności opisy Towarów, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

9.2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, w przypadku konieczności zwrotu środków pieniężnych przez Sprzedawcę Klientowi, zwrot następuje poprzez przelew na rachunek bankowy Klienta.

9.3. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Sklepu internetowego. W szczególności – Sprzedawca może dokonywać przerw technicznych i konserwatorskich.

9.4.  W przypadku kwestii nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DZ. U. z 2014 r. poz. 121), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

9.5. Do oceny Umowy sprzedaży oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń pranych prawem właściwym jest prawo polskie.

9.6. Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: www.wydawnictwodookolaswiata.pl;

9.7. Składając  Zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.